Announcement for the local company for service providing in the organization of the workshop

Project "Strengthening  Capacity of  National Designated Authority for Strategic Engagement with the Green Climate Fund" of the Committee for Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan.

The purpose of the workshop is to provide an overall information on Tajikistan’s Сountry Program for a Green Climate Fund. 

Invites the local Company to provide the following services:

Main responsibilities:

 • The Company undertakes to conduct all organizational arrangements for the workshop;
 • Company will provide premises for the workshop (conference rooms with a capacity of at least 50 participants, special purpose equipment, Handouts);
 • Company organizes coffee-breaks, lunch for participants.

Qualification requirements:

 • Established relations with partners (hotels, transport companies, etc.);
 • Experience in organizing business trips to cities and regions of the Republic of Tajikistan;
 • Experience in organizing and conducting trainings, workshops, and other educational events;
 • Experienced and qualified professionals, key experts in the provision of services.

Interested companies should submit an e-mail or an envelope letter of application for participation in the competition to the attention, letters of interest with indication of contact phone numbers in Tajik / Russian, a copy of documents, certificates certifying the qualifications of the company should be submitted to the following address no later than May 28, 2019:

Dushanbe, Shevchenko street 47
Tel: (+992) 227 61 81
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


 Объявление для местной компании по предоставлению услуг в организации семинара

Проект «Укрепление потенциала Национального Уполномоченного Органа для стратегического взаимодействия с Зеленым Климатическим Фондом» Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

Целью семинара является представление общей информации о Страновой Программе Таджикистана Зеленому Климатическому Фонду.

Приглашает местную компанию оказывать следующие услуги:

Основные обязанности:

 • Компания обязуется провести все организационные мероприятия для проведения семинара;
 • Компания предоставит помещения для семинара (конференц-залы вместимостью не мене 50 участников, специальное оборудование, раздаточные материалы);
 • Компания организует кофе-брейки, обед для участников.

Квалификационные требования:

 • Налаженные отношения с партнерами (отели, транспортные компании и т. д.);
 • Опыт организации деловых поездок в города и районы Республики Таджикистан;
 • Опыт организации и проведения тренингов, семинаров и других образовательных мероприятий;
 • Опытные и квалифицированные специалисты, ведущие эксперты по предоставлению услуг.

Заинтересованным компаниям следует направить на электронную почту или письмом в  конверте заявку на участие в конкурсе, письмо о заинтересованности с указанием контактных телефонов на таджикском / русском языках, копии документов, сертификаты, подтверждающие квалификацию компании, должны быть предоставлены по следующему адресу до 28 мая 2019 года:

ул. Шевченко 47, Душанбе
Тел.: (+992) 227 61 81
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Эълон барои ширкатҳои маҳаллӣ оид ба хизматрасониҳои ташкили семинар

Лоиҳаи «Устувор кардани савияи Мақомоти ваколатдори миллӣ барои ҳамкорӣ бо Фонди иқлимии сабз» Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мақсади семинар пешниҳоди маълумоти умумӣ оид ба Барномаи давлатии Тоҷикистон ба Фонди иқлимии сабз мебошад.

Барои хизматрасониҳои зерин ширкати маҳаллиро даъват менамояд:

Вазифаҳои асосӣ:

 • Ширкат тамоми масъалаҳои ташкилиро барои гузаронидани семинар ба уҳдааш мегирад;
 • Ширкат ҷой (конфронс-зал бо гунљоиши на кам аз 50 иштирокӣ, таҷҳизотњои махсус, маҳсулотҳои тақсимшаванда) пешниҳод менамояд;
 • Ширкат кофе-брейк ва таоми нисфирузиро барои иштирокчиён таъмин менамояд.

Талаботҳои тахассусӣ:

 • Алоќаи муназзам бо шарикон (меҳмонхонаҳо, ширкатҳои нақлиётӣ ва ғайра);
 • Таҷриба дар ташкили сафарҳои корӣ ба шаҳрҳо ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 • Таҷриба дар ташкил ва гузаронидани тренингҳо, семинарҳо ва дигар чорабиниҳои таълимӣ;
 • Мутахассисони ботаҷриба ва тахассусӣ, экспертҳои пешбари хизматрасонӣ.

Ширкатҳои манфиатдор бояд дархостро барои иштирок дар озмун тавассути почтаи электронӣ ё мактуб ба лифофа бо рақамҳои телефони худ дар забони тоҷикӣ / русӣ фиристанд, нусхаҳои ҳуҷҷатҳо, шаҳодатномаҳо, ки ихтисоси ширкатро тасдиқ мекунанд бояд ба суроғаи зерин то 28 майи соли 2019 пешниҳод карда шаванд:

к. Шевченко 47, Душанбе
Тел.: (+992) 227 61 81
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Partners

 • hifzitabiat en
 • abt
 • ebrd
 • wbg
 • GCF

Photo Gallery

Weather